Wettelijke vermeldingen – Algemene gebruiksvoorwaarden

Welkom op de site www.twinings.nl (hierna de 'Site')
De raadpleging van en navigatie op de Site impliceren de naleving en automatische aanvaarding zonder beperkingen van onderhavige Wettelijke Vermeldingen (evenals het vertrouwelijkheidsbeleid).
Deze site wordt gepubliceerd door:
TWININGS & CO S.A.S met een kapitaal van 8 283 818 €, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het volgende adres: 25 rue Anatole France -92300 Levallois Perret - Frankrijk
SIRET: 582 026 225 00075 - HR NANTERRE 582 026 225
Verantwoordelijke van de site: Charlotte FLOTTES
Hosting: Shopify.
151 rue O’Connor, Ottawa, Ontario K2P 2L8, Canada
https://www.shopify.fr

Deze site is een portaalsite waarop geen handel wordt gedreven. De verwijzing naar een product of dienst op deze site vormt geen verkoopaanbod of aanbod tot dienstverlening.

1. VOORWERP

TWININGS & CO S.A.S (hierna 'TWININGS & CO S.A.S') publiceert de site http://www.twinings.nl (hierna de 'Site').

De toegang tot de Site en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de aanvaarding zonder voorbehoud en de naleving van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden die aangevuld kunnen worden met bijzondere gebruiksvoorwaarden voor bepaalde diensten, en in voorkomend geval de gebruiksvoorwaarden van Facebook en twitter die beschikbaar zijn op de adressen http://www.facebook.com/terms.php en https://twitter.com/tos.

TWININGS & CO S.A.S behoudt zich het recht voor onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden volledig of gedeeltelijk te wijzigen en te updaten, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder de gebruikers hier vooraf van op de hoogte te moeten brengen.

Deze wijzigingen en updates dringen zich op aan de gebruikers en TWININGS & CO S.A.S kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. De gebruiker moet bijgevolg regelmatig deze rubriek raadplegen om de geldende algemene gebruiksvoorwaarden te controleren.

2. VERTROUWELIJKHEIDSBELEID (PERSOONLIJKE GEGEVENS, COOKIES)

Het Vertrouwelijkheidsbeleid van de Site (zie 'Vertrouwelijkheidsbeleid') regelt het gebruik van de persoonlijke gegevens die de gebruiker aanvaardt mee te delen aan TWININGS & CO S.A.S op de Site, evenals de voorwaarden voor het gebruik van 'cookies' door TWININGS & CO S.A.S bij het surfen op de Site.

TWININGS & CO S.A.S kan zijn Vertrouwelijkheidsbeleid op elk moment wijzigen.

TWININGS & CO S.A.S kan persoonlijke gegevens over de gebruikers verzamelen. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor TWININGS & CO S.A.S. Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en zullen bewaard en gebruikt worden door TWININGS & CO S.A.S en de leden van zijn partnernetwerk.

In overeenstemming met de wet 'Informatique & libertés' van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, heeft de gebruiker recht tot toegang, rechtzetting en schrapping van zijn persoonlijke gegevens, evenals het recht om zich ertegen te verzetten dat deze gegevens het voorwerp uitmaken van verwerking door ons per post te contacteren op het volgende adres: TWININGS & CO S.A.S - Gaston Crommenlaan 8 – 9050 Gent – België

TWININGS & CO S.A.S behoudt zich evenwel de mogelijkheid voor om aan de Gebruiker te vragen om een fotokopie van een identiteitsbewijs met zijn handtekening erop te bezorgen, om zijn identiteit te bewijzen.

Indien de gebruiker er, aan de hand van de formulieren, mee instemt om via e-mail commerciële informatie en aanbiedingen te ontvangen, heeft hij op elk moment de kans om op deze beslissing terug te komen door een mail met in de onderwerpregel 'uitschrijving' te sturen naar het volgende adres: contact@twinings.com

De informatiedatabases die mogelijk aangelegd kunnen worden op deze Site zijn beschermd. Elke inbreukpleger kan burgerrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor elke ophaling of poging tot ophaling, zij het volledig of gedeeltelijk.

3. INTELLECTUELE EIGENDOM

TWININGS & CO S.A.S is de exclusieve houder of licentiehouder van de rechten op de Site, de voorgestelde diensten en elk samenstellend element, en draagt aan de gebruiker een beperkte licentie over om er toegang toe te hebben of ze te gebruiken uitsluitend voor persoonlijk gebruik. De verleende rechten verlenen de gebruiker geen enkel recht om de rechten in kwestie te wijzigen, te verkopen, zelf in licentie te geven of over te dragen.

Het merk 'Twinings', het figuratieve merk dat een span voorstelt en alle andere merken en logo's die verbonden zijn met TWININGS & CO S.A.S, die al dan niet gedeponeerd zijn en die weergegeven worden op de Site, evenals de domeinnaam http://www.twinings.nl , zijn en blijven exclusief eigendom van TWININGS & CO S.A.S. Elke reproductie, distributie, overdracht, wijziging of gebruik van deze merken zonder het uitdrukkelijke voorafgaande akkoord van TWININGS & CO S.A.S, om welke reden ook, is verboden.

De gebruiker mag van de Internetpagina's gepubliceerd op de Site één enkele kopie maken voor privé-, persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat op elke kopie van deze Internetpagina's alle vermeldingen met betrekking tot de auteursrechten en exclusieve rechten vermeld blijven.

Als de gebruiker een hypertext link naar de Site wil invoegen, moet de gebruiker contact opnemen met de Verantwoordelijke van de Site om hiervoor toestemming te vragen.

TWININGS & CO S.A.S kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites die het voorwerp uitmaken van een hypertext link vanaf de Site.

4. VERANTWOORDELIJKHEID

4.1 Verantwoordelijkheid van TWININGS & CO S.A.S

TWININGS & CO S.A.S kan niet garanderen dat geen enkele functionele fout of slechte functionering zal plaatsvinden bij het gebruik van de Site en de voorgestelde diensten en dat deze vrij zijn van fouten of gebreken. TWININGS & CO S.A.S kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Rekening houdend met de intrinsieke eigenschappen van het Internet en ondanks de geleverde inspanningen bij de ontwikkeling van de Site, kan TWININGS & CO S.A.S niet aansprakelijk worden gesteld voor risico's op misbruik of hacking van de Site.

TWININGS & CO S.A.S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elementen buiten zijn controle en schade die uw technische omgeving eventueel zou kunnen lijden, meer bepaald bij het afdrukken van de kortingsbonnen.

TWININGS & CO S.A.S kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van u of van derden voor indirecte, incidentele, speciale of bijkomstige schade - met inbegrip van, zonder dat dit exhaustief is, alle winstderving of andere indirecte verliezen - als resultaat van uw gebruik van de Site of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken. Onderhavige beperking van aansprakelijkheid is van toepassing binnen de wettelijk toegestane beperkingen.

TWININGS & CO S.A.S behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken en met of zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de Site en van de voorgestelde diensten te corrigeren, te wijzigen of te schrappen, zonder dat zijn aansprakelijkheid hiervoor kan worden ingeroepen.

De Site is in principe 24/24 u, 7/7 d toegankelijk.

TWININGS & CO S.A.S en het hosting-bedrijf zullen alle mogelijke inspanningen leveren om aan de Gebruikers de toegankelijkheid van de Site te verzekeren, zonder evenwel verplicht te zijn daarin te slagen. Ze kunnen op elk moment, meer bepaald om technische redenen en omwille van updates of onderhoud, de toegang tot de Site en tot de verschillende diensten op de Site onderbreken. Ze kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze onderbrekingen en de gevolgen ervan.

4.2 Verantwoordelijkheid van de gebruikers

Het gebruik van de Site en van de voorgestelde diensten gebeurt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker verbindt zich ertoe de Site en de voorgestelde diensten te gebruiken in overeenstemming met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en de geldende wettelijke en regelgevende verplichtingen, de openbare orde en de goede zeden.

De gebruiker verbindt zich er meer bepaald toe:

  • enkel correcte en up-to-date informatie te verstrekken;
  • ervoor te zorgen dat de aan TWININGS & CO S.A.S op de Site meegedeelde informatie geen afbreuk doet aan de rechten van derden (meer bepaald het gebruik van het meegedeelde e-mailadres of de pseudoniem, de familienaam, het merk van anderen of elementen van werken die beschermd zijn door het intellectuele eigendomsrecht enz.) of strijdig is met de openbare orde.

TWININGS & CO S.A.S kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van frauduleus gebruik door derden.

Algemeen verbindt de gebruiker zich ertoe TWININGS & CO S.A.S schadeloos te stellen voor de eventuele nadelige gevolgen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit vervolgingen door een derde ingesteld tegen TWININGS & CO S.A.S omwille van de niet-naleving door de gebruiker van een van de bepalingen van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, en alle advocaats-, expertise- en andere kosten en uitgaven te betalen die zouden voortvloeien uit een dergelijke rechtszaak.

 

5. ONAFHANKELIJKHEID VAN DE BEPALINGEN

De onwettigheid, nietigheid of niet-toepasbaarheid van eender welke verplichting in onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de wettigheid, de geldigheid of het uitvoerbare karakter van de andere bepalingen.

6. TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

Onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. De taal van onderhavige voorwaarden is het Frans.

In geval van klachten of geschillen zullen de partijen proberen om een minnelijke schikking te treffen alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, met dien verstande dat deze benadering de termijn om in rechte te vervolgen niet onderbreekt.

Hiervoor staat onze klantendienst tot uw beschikking:

Per brief op: TWININGS & CO S.A.S
Gaston Crommenlaan 8 – 9050 Gent
België
Per mail op: contact@twinings.com

Indien geen minnelijke schikking kan worden getroffen volgens de voorwaarden bepaald in onderhavig artikel, valt elke betwisting die zou kunnen voortvloeien uit de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van onderhavige voorwaarden, of die er het gevolg van zou zijn, onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Parijs als de gebruiker de hoedanigheid van handelaar heeft, of bij ontstentenis de rechtbank van de plaats waar de klant-consument woont.

FR | NL